Wat is Vork?

Vork is een platform over en voor mensen die betrokken zijn bij de voedselketen. Vork wil met meningen en opinies over voedsel en hoe onze voeding tot stand komt ‘prikken’ en tot nadenken aanzetten, die verder gaat dan de waan van de dag. Anders gezegd:

De missie van Vork is het duiden van meningen, stellingen en standpunten en op metaniveau het signaleren van ontwikkelingen in het debat over voedsel.

Op die manier wordt duidelijk waar de meningsverschillen liggen, waar ze uit voortkomen en of en zo ja hoe ze kunnen worden overbrugd. Daarbij is het zeker niet de bedoeling om te streven naar consensus. Want botsende meningen leiden tot de kern van de zaak. Tegelijkertijd moet die botsing niet ontaarden in verdachtmakingen en argumenten gericht op de persoon die het debat te vaak ontsieren en onmogelijk maken.

Vervolg op Spil

Vork is in grote lijnen inhoudelijk de opvolger van Spil; het onafhankelijke tijdschrift Platteland in perspectief (Spil). Spil schreef over de productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedselveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw- en plattelandsontwikkeling, landschaps-, natuur- en milieubeheer. Het tijdschrift werd in 1975 opgericht door Arend Jan Voortman die tussen 1971 en 1981 namens de PvdA lid was van de Tweede Kamer. Hij was onder meer woordvoerder voor landbouw en het wetenschapsbeleid en legde in die jaren als een van de weinigen in het groene front verbindingen tussen landbouw en milieu en kwam op voor de functie van het platteland in het ruimtelijke beleid.
Met Spil wilde Voortman boeren, tuinders en arbeiders een stem geven, omdat de meningen van deze groepen onvoldoende tot uitdrukking kwamen in het landbouwbeleid. Ook onbeduidende clubs als de Werkgroep Beter Zuivelbeleid en het NAJK kregen met Spil voor het eerst een podium. Het was toen de tijd van de grote trekkeracties en de boterbergen; uitwassen van het Europese landbouwbeleid dat was opgezet door Sicco Mansholt.

Mansholt en Veerman

Mansholt was zelf een van de auteurs die regelmatig artikelen schreef voor Spil en stelling nam tegen het landbouwbeleid dat veel te ver was doorgeschoten. Door auteurs als Mansholt, maar ook de latere minister van Landbouw Cees Veerman op te voeren, probeerde Voortman het landbouw- en plattelandsbeleid te beïnvloeden.
Met zijn overlijden op 2 januari 2012 kwam er een einde aan de verschijning van Spil. De vaste redactieleden zetten in 2012 met een in memoriam-nummer een dikke streep onder het tijdschrift. Vanuit de vaste lezersgroep werd Spil echter gemist en ook het redactieteam om Voortman heen hield de behoefte om te blijven schrijven voor een onafhankelijk platform. Niet langer om arbeiders, tuinders en boeren een stem te geven, maar als tegenwicht tegen de hypes in de media rondom de voedselketen. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Klik dan hier voor een abonnement op Vork